About

The Creative Arts course…
at Aberystwyth University offers a unique learning experience. The course allows students to follow a tailor made self-selected pathway through and across four creative disciplines simultaneously; Fine Art, Creative Writing, Theatre, Performance and Scenography, and Film & Television, as well as their choice of module options the students must take the compulsory suite of interdisciplinary core modules; Interdisciplinary Practice 1 – 6.
Anything and everything creative can be explored within the Interdisciplinary Practice modules: creative writing, poetry, scriptwriting, drawing, painting, printmaking, animation, film, theatre, sculpture, textiles, photography, graphic design, illustration, music and more..
The Interdisciplinary Practice modules encourage students to conceive and develop a series of independent self – directed interdisciplinary research and practice projects contributing to a portfolio of 6 projects developed over the 3 year course.
The Interdisciplinary Practice modules offer students the opportunity to exhibit their 6 projects in two public exhibitions each year, the first at the School of Art and the second at the RIBA award-winning Aberystwyth Arts Centre, the students stage their site-specific intervention projects in and around the centre in one of the UK’s largest Arts Centre’s and ‘national flagship for the arts’ with over 70,000 visitors a year. 
Each semester the the Interdisciplinary Practice modules provide students with an opportunity to work together as a group through a series of 5 weekly practice based group workshops towards a student – led collaborative project.
The Interdisciplinary Practice modules teach students key professional practice skills through the group work, the self-directed practice, the exhibitions and event management opportunities providing students with an awareness, experience and knowledge that they need to move directly into the creative industry.
 
The Online Studio…
The Online Studiois an exciting new component of the Interdisciplinary Practice modules.
The Online studio is an active website accessible to and by all current C.A students and staff.
It is an active and ongoing public platform providing the student with a secure, safe and supportive environment in which to work – experiment, reflect, research and archive.
The step by step, week by week development of the students independent self – directed interdisciplinary research and practice projects, the group workshops, the student – led collaborative projects and the public exhibitions will all be updated and archived on the site.
The site provides a live, interactive, cohesive and central site for all activity generated on the core modules, it provides the students with an ongoing overview of each others developments in order to generate a healthy competitive and supportive learning environment, it provides an opportunity to learn directly through and from each other while progressing through the course, it encourages a professional approach and attitude to organising and arranging project development, it documents and archives the students development over the 3 years of study and lastly it presents a transparent, active, student centred, cumulative and so dynamic documentation of the course for future applicants.
Mae cwrs y Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol…
Aberystwyth yn cynnig profiad dysgu unigryw. Mae’r cwrs yn caniatáu i fyfyrwyr ddilyn llwybr teilwredig o’u dewis eu hunain trwy ac ar draws pedair disgyblaeth greadigol ar yr un pryd; Celfyddyd Gain, Ysgrifennu Creadigol, Theatr, Perfformio a Senograffeg, a Ffilm a Theledu. Yn ogystal â’u dewis fodiwlau, rhaid i’r myfyrwyr gymryd y gyfres o fodiwlau craidd rhyngddisgyblaethol;  Ymarfer Rhyngddisgyblaethol 1 – 6.
Mae’r modiwlau Ymarfer Rhyngddisgyblaethol yn gyfle i archwilio disgyblaethau creadigol o bob math: ysgrifennu creadigol, barddoniaeth, ysgrifennu sgriptiau, arlunio, paentio, gwneud printiau, animeiddio, ffilm, theatr, cerflunio, tecstilau, ffotograffiaeth, dylunio graffeg, darlunio, cerddoriaeth a mwy…
Mae’r modiwlau Ymarfer Rhyngddisgyblaethol yn annog myfyrwyr i lunio a datblygu cyfres o brosiectau ymchwil ac ymarfer rhyngddisgyblaethol, annibynnol a hunan-gyfeiriedig a fydd yn cyfrannu at bortffolio o 6 phrosiect a ddatblygir dros gyfnod y cwrs 3 blynedd.
Mae’r modiwlau Ymarfer Rhyngddisgyblaethol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr arddangos eu 6 phrosiect mewn dwy arddangosfa gyhoeddus bob blwyddyn, y gyntaf yn yr Ysgol Gelf a’r ail yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth (sydd wedi ennill gwobr gan RIBA). Bydd y myfyrwyr yn cynnal eu prosiectau ymyriad safle-benodol yn, ac o amgylch, y Ganolfan – un o’r canolfannau mwyaf o’i bath yn y DU a gydnabyddir yn genedlaethol fel lleoliad blaenllaw ar gyfer y celfyddydau ac sy’n denu dros 70,000 o ymwelwyr y flwyddyn.
Bob semester mae’r modiwlau Ymarfer Rhyngddisgyblaethol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gydweithio fel grŵp, trwy gyfres o 5 gweithdy wythnosol, tuag at brosiect cydweithredol a arweinir gan y myfyrwyr eu hunain.
Mae’r modiwlau Ymarfer Rhyngddisgyblaethol yn dysgu sgiliau ymarfer proffesiynol allweddol i fyfyrwyr trwy’r gwaith grŵp, yr ymarfer hunan-gyfeiriedig, yr arddangosfeydd a’r cyfleoedd i reoli digwyddiadau, gan roi’r ymwybyddiaeth, y profiad a’r wybodaeth y bydd arnynt eu hangen i symud yn uniongyrchol i’r diwydiant creadigol.
 

Mae’r Stiwdio Ar-lein…

Mae’r Stiwdio Ar-lein yn elfen newydd a chyffrous o’r modiwlau Ymarfer Rhyngddisgyblaethol.
Mae’r stiwdio Ar-lein yn wefan weithredol sydd ar gael i holl fyfyrwyr a staff presennol y Celfyddydau Creadigol.
Mae’n cynnig llwyfan cyhoeddus gweithredol a pharhaus yn ogystal ag amgylchedd diogel a chefnogol y gall myfyrwyr ei ddefnyddio wrth weithio, arbrofi, myfyrio, ymchwilio ac archifo.
Bydd datblygiad cam-wrth-gam prosiectau ymchwil ac ymarfer rhyngddisgyblaethol y myfyrwyr, y gweithdai grŵp, y prosiectau cydweithredol a arweinir gan y myfyrwyr, a’r arddangosfeydd cyhoeddus i gyd yn cael eu diweddaru a’u harchifo ar y safle o wythnos i wythnos.
Mae’r wefan yn cynnig safle byw, rhyngweithiol, cydlynol a chanolog i’r holl weithgarwch a gynhyrchir ar y modiwlau craidd; mae’n rhoi trosolwg parhaus i’r myfyrwyr o’u datblygiadau ei gilydd er mwyn creu amgylchedd dysgu cystadleuol a chefnogol; mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr ddysgu’n uniongyrchol oddi wrth ei gilydd wrth symud ymlaen drwy’r cwrs; mae’n hybu ymagwedd broffesiynol tuag at ddatblygu prosiectau, mae’n cofnodi ac yn archifo datblygiad y myfyrwyr dros 3 blynedd eu hastudiaethau ac, yn olaf, mae’n darparu cofnod tryloyw, gweithredol, myfyriwr-ganolog, cronnol a deinamig o’r cwrs ar gyfer ymgeiswyr y dyfodol.